maandag 28 december 2015

Gegevens Politie, Justitie en Neonazi's (o.a. Jan Peter Mante) en hun consorten (Marco H. van de Wetering) op een memorystick aan Fabian van Langeveld, Voorzitter van het Bestuur van De Vrije Gedachte overhandigd !!!

Beste Lezers,

Gezien alle overlast die twee andere benadeelde partijen en ikzelf in de afgelopen jaren in woord en daad hebben ondervonden van de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en consorten (o.a. zijn partner Marco H. van de Wetering) zal het u ongetwijfeld duidelijk zijn dat ik in de afgelopen jaren in mijn functie als Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) zowel contact heb gezocht met zowel landelijke als plaatselijke (Zeisterse) politieke partijen, die zich inzetten om racisme en discriminatie in onze samenleving te voorkomen en te bestrijden, als met organisaties die zich in willen zetten om vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs en wetenschap in onze samenleving te bevorderen en te verbeteren. In de afgelopen vijf jaar hebben mijn collega, de heer mr. Fred Jan IJspeerd en  ikzelf een aantal uiterst opmerkelijke zaken meegemaakt met betrekking tot het Nederlandse koningshuis (Beatrix, Politie, Justitie en – natuurlijk niet te vergeten – de Zeisterse Neonazi, Beroepsfantast, Oplichter en Zwendelaar Jan Peter Mante en diens partner en oud-politiemedewerker Marco H. van de Wetering. Omdat tijdens al onze ervaringen met de Nederlandse overheid in de afgelopen vijf jaar ook een aantal uiterst belangrijke democratische aspecten met betrekking tot vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en wetenschap de revue zijn gepasseerd, vinden wij het dan ook van uitermate groot belang dat juist organisaties, zoals De Vrije Gedachte, die zich in willen zetten om o.a. vrijheid van meningsuiting en van denken in onze samenleving te bevorderen en te verbeteren, kennis nemen van ons volledig dossier met betrekking tot het Nederlandse koningshuis, politie, justitie, de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante en diens partner (oud-politiemedewerker) Marco H. van de Wetering.
Voor nadere informatie over de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte verwijs ik u graag naar de link van de volgende website: www.devrijegedachte.nl . Aan Fabian van Langevelde heb ik laten weten dat ik zelf belijdend en meelevend lid ben van de Rooms-Katholieke kerk, maar dat ik als moderne Rooms-Katholiek à la Paus Franciscus I graag met de vereniging De Vrije Gedachte wil samenwerken om vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en wetenschap in Nederland te bevorderen en te verbeteren. Voordat ik later in mijn leven uit volle overtuiging lid ben geworden van de Rooms-Katholieke kerk ben ik met veel genoegen lid geweest van de Odd Fellows, die wel eens het jongere ‘broertje’ van de Vrijmetselaars worden genoemd. Aan deze periode denk ik met genegenheid en dankbaarheid terug, want ik heb hierdoor – net als door de opvoeding van mijn moeder – altijd mijn medemensen met een onafhankelijke en brede, respectvolle houding kunnen benaderen. Ondanks hun maatschappelijke achtergrond en hun geloofsovertuiging. Waarbij mij à la Paus Franciscus en dankzij mijn eigen persoonlijke instelling het steeds gaat om HOE iemand als mens is en dus niet om WAT iemand zijn/haar maatschappelijke status en/of religieuze achtergrond is. Ik heb zéér veel respect voor Fabian van Langevelde, de voorzitter en het bestuur van de Atheïstisch-Humanistische vereniging De Vrije Gedachte en voor Karen Spaink, vanwege hun inzet om de vrijheid van meningsuiting en van denken in Nederland te bevorderen en te verbeteren. Als belijdend en meelevend lid van de Rooms-Katholieke kerk reiken mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf hen dan ook graag de hand de vrijheid van meningsuiting en van denken in Nederland te bevorderen en te verbeteren. In geloofszaken verschillen wij uiteraard volkomen van elkaar, maar hierin staan wij volledig met elkaar op één lijn. En kunnen het bestuur en de leden van de vereniging De Vrije Gedachte alsmede de Vrijdenker van het Jaar 2015 Karen Spaink dan in dit opzicht dan ook volledig op de steun van mijn collega en die van mijzelf rekenen.

Op zondag, 20 december jl. heb ik persoonlijk aan Fabian van Langevelde, de voorzitter van het bestuur van De Vrije Gedachte een memorystick met duizenden documenten overhandigd en de inhoud van deze memorystick vervolgens op volledig aan hem toegelicht. De indeling van deze memory-stick is als volgt: 

 


 

Waarbij voor het bestuur en de leden van De Vrije Gedachte voor de doeleinden van hun organisatie dan met name de volgende archiefmappen dan het meest interessant zijn:


Tijdens ons gesprek heb ik dan ook met name de tijd genomen om de inhoud van met name deze archiefmappen op een grondige, gedegen wijze nader aan Fabian van Langevelde toe te lichten.

 

Anne Louis Cammenga, Directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) overhandigt een memorystick met duizenden documenten aan Fabian van Langevelde, Voorzitter van het bestuur van De Vrije Gedachte. De informatieoverdracht wordt door de beide heren bezegeld met een welgemeende, stevige handdruk.   

 

Uiteraard geven mijn collega, mr. Fred IJspeerd en ikzelf Fabian van Langevelde, al zijn overige collegas en uiteraard ook alle leden van De Vrije Gedachte onze volledige toestemming om de inhoud van deze duizenden documenten bij alle overige vrijdenkersorganisaties in Nederland; al hun zusterorganisaties wereldwijd en alle door hen gewenste overheidsorganisaties, politieke partijen en mediakanalen – waar ter wereld dan ook – bekend te maken, die in welke vorm dan ook hun voordeel met de inhoud van deze documenten kunnen doen. Want hoe méér partijen in het binnen- en buitenland, die zich in willen zetten om de vrijheid van meningsuiting en van denken  te bevorderen en te verbeteren; hoe meer dit er – naar onze mening – in de praktijk toe zal bijdragen dat discriminatie, racisme, neonazisme, fascisme, antisemitisme, Marokkanenhaat, etc. in onze samenleving effectief kan worden voorkomen en bestreden. Dictatoriale gedachtenstromingen zoals o.a. het fascisme en het antisemitisme hebben immers een enorme hekel aan iedereen, die zich door hen niet het zwijgen op willen laten leggen.

Interessant is dat de bekende columniste en schrijfster Karen Spaink door de organisatie De Vrije Gedachte is uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar 2015. Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende link met gegevens uit de encyclopedie Wikipedia over Karen Spaink. Karen Spaink heeft ook het e.e.a. gepubliceerd over de Zeisterse Neonazi, Beroepsfantast, Oplichter en Zwendelaar Jan Peter Mante. Zelf weet ik niet of Karen Spaink de artikelen in het Dagblad Trouw kent die over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante zijn gepubliceerd. Aan Fabian van Langevelde heb ik dan ook zowel namens mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd als mijzelf het verzoek overgebracht om Karen Spaink te informeren over alle documenten over Neonazi Mante die op deze memorystick staan. Uiteraard geven mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf Karen Spaink eveneens onze volledige toestemming uit al dit gegevensmateriaal de door haar informatie te verzamelen en deze informatie vervolgens weer te gebruiken voor haar publicaties. Voor het geval zij in de toekomst nog meer mocht willen gaan publiceren over de Zeisterse Neonazi Jan Peter Mante, stellen mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en ikzelf ons uiteraard te allen tijde volledig tot haar beschikking om haar van alle door haar gewenste nadere informatie te voorzien.  

De enige voorwaarden die mijn collega mr Fred Jan IJspeerd en ikzelf via Voorzitter Fabian van Langevelde van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte aan hemzelf als bestuursvoorzitter, de overige leden van het bestuur, de leden van de vereniging en via hem tevens aan de Vrijdenker van het Jaar 2015 Karen Spaink hebben gesteld zijn dat wij beiden bij iedere publicatie steeds vooraf het recht van inzage krijgen in de te publiceren artikelen alsmede het recht om correcties en wijzigingen in de de publiceren teksten aan te brengen. Er zijn namelijk mensen geweest die de afgelopen vijf jaar ons beiden met risico’s voor hun eigen maatschappelijke, sociale, financiële en maatschappelijke leven hebben geholpen. Wij willen niet dat deze onbaatzuchtige, trouwe helpers in welke vorm dan ook in de problemen kunnen komen als gevolg van een publicatie waaraan wij onze medewerking hebben verleend. Vandaar dat ik deze voorwaarden heel nadrukkelijk van tevoren namens mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf aan Fabian van Langevelde heb gesteld. Fabian van Langevelde heeft mij hierop vervolgens geantwoord dat hij, zijn medebestuursleden en Karen Spaink volledig akkoord zullen gaan met deze voorwaarden en dat wij beiden erop volledig op kunnen vertrouwen dat hij en zich medebestuursleden zich graag volledig aan deze gemaakte afspraken zullen houden. Hij liet mij tijdens ons gesprek weten dat hij, zijn medebestuursleden en Karen Spaink heel goed begrijpen dat mijn collega en ikzelf onze trouwe helpers in dit opzicht volledig willen beschermen.

Uiteraard mogen Fabian van Langevelde, al zijn bestuurscollegas en Karen Spaink van mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf de stukken vrijelijk verspreiden onder politici en politieke partijen, waar ter wereld dan ook. Of de stukken aan journalisten – waar ter wereld dan ook – ter publicatie doen toekomen. Journalisten – waar ter wereld dan ook – mogen – wat ons beiden betreft – dan ook naar hartenlust uit deze stukken citeren. Want er zitten namelijk een groot aantal documenten op de memorystick, die uiterst interessante input kunnen leveren voor het politieke debat over het functioneren van de Nederlandse overheid, politie en justitie met betrekking tot o.a. de onderwerpen van vrijheid van meningsuiting en vrijheid en denken.  

Want al onze ervaringen met de Nederlandse overheid, politie en justitie hebben bij mijn collega Fred en mijzelf een aantal prangende vragen opgeroepen. Mogen mensen zoals mijn collega en ikzelf, die zich volledig vrijwillig en onbezoldigd inzetten voor objectieve geschiedschrijving eigenlijk wel op een dergelijke manier de mond worden gesnoerd, zoals wij beiden dit in de afgelopen jaren met politie en justitie hebben meegemaakt of iedere vorm van medewerking, hulp en begeleiding vanuit politie en justitie worden onthouden bij – aantoonbare – ondervonden overlast vanuit neonazistische hoek? Waarbij bij mijn collega en mijzelf dan serieus – nog steeds – de vraag leeft of politie en justitie nu niets KONDEN of niets WILDEN doen. Waarbij mijn collega en mijzelf dan tevens ernstig vermoeden dat deze attitude dan vervolgens weer te maken heeft met wat ik heb geschreven over de historische rol en de houding van onze Nederlandse overheid, politie en justitie naar onze Joodse medeburgers toe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan Fabian van Langevelde heb ik laten weten dat de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren mijn dossier met betrekking tot de uitlatingen van politie en justitie naar mij persoonlijk toe inmiddels heeft toegevoegd als praktijkdossier aan de door de Tweede Kamer geaccordeerde Wet Huis Voor Klokkenluiders. Uiteraard heb ik dit document eveneens per mail aan Fabian van Langevelde toegezonden. Als mij dit alles als directeur van het Informatiecentrum Tweede Wereldoorlog (IWOII) in Nederland kan overkomen, wie garanderen mijn collega mr. Fred Jan IJspeerd en mijzelf dan als democratisch ingesteld burgers van Nederland dat dit andere burgers eveneens niet kan overkomen? Past het ‘de mond snoeren’ van burgers eigenlijk wél in een moderne democratie?

Kortom: wat mijn collega Fred en mijzelf betreft dus genoeg inhoudelijk ‘voedsel’ voor het openbare publieke en politieke debat.

Uiteraard mogen Fabian van Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink mijn collega Fred en mijzelf altijd benaderen voor het inwinnen van nadere informatie. Mijn collega en ik zullen Fabian van Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink - te allen tijde – waar dit maar in ons vermogen ligt – bijzonder graag van dienst zijn. Want wij beiden willen hen allen in alle opzichten volledig terzijde staan in ons gemeenschappelijke doel om de grondrechten van alle Nederlandse burgers, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs en wetenschap mee te helpen verdedigen en te bewaken. Fabian van Langeveld, al zijn bestuurscollega’s en Karen Spaink kunnen hierin dan ook altijd voor de volle 100% op de medewerking van mijn collega, Fred en mijzelf rekenen.
Mijn collega Fred en ikzelf wensen Fabian van Langevelde, al zijn collega’s in het bestuur van De Vrije Gedachte en Karen Spaink heel veel succes toe met al hun nuttige en uiterst belangrijke werkzaamheden in het voordeel van onze democratie en daarmee dus ook in het voordeel van alle inwoners van Nederland toe.

Uiteraard maken mijn collega Fred en ikzelf eveneens bijzonder graag van deze gelegenheid gebruik om Fabian van Langevelde, al zijn collega’s in het bestuur van De Vrije Gedachte en Karen Spaink in alle opzichten een gezond, voorspoedig, succesvol, gelukkig, Zalig nieuw jaar 2016 toe te wensen.

Met gevoelens van de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

INFORMATIECENTRUM TWEEDE WERELDOORLOG (IWOII)

Anne Louis Cammenga
Directeur
Website: www.iwoii.nl

 
_________________________________________________________